Privacy policy

Privacy policy/ disclaimer

Tiara Tours gaat natuurlijk vertrouwelijk met je gegevens om. In het kader van de wet AVG laten we je hieronder graag weten hoe wij met gegevens van onze klanten omgaan.

Algemeen
Bij het aanvragen van een offerte, het maken van een boeking, het inschrijven voor de nieuwsbrief en een reispresentatie vragen we om je persoonsgegevens in te vullen om de gewenste service te kunnen verlenen. Uiteraard gaan wij zeer vertrouwelijk met deze gegevens om, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Na het maken van de boeking geven wij je gegevens door aan onze lokale partners, luchtvaartmaatschappijen en, indien jij dat aangeeft, visa verzorgingsbureau om de uitvoering van de reis mogelijk te maken. Bij boeking vragen we tevens om gegevens van thuisblijvers om contact op te kunnen nemen in noodgevallen. We vertrouwen erop dat je de thuisblijvers zelf op de hoogte stelt van het verstrekken van deze gegevens.

Privacy verklaring

Versie: 24 mei 2018

Via deze verklaring legt Tiara Tours B.V, gevestigd in Breda aan de Meerten Verhoffstraat 1-D1, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 20102338 (hierna “Tiara Tours”), uit welke persoonsgegevens het verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Bij vragen, klachten of verzoeken kun je contact opnemen met marcel@tiaratours.nl.

Privacybeleid
Tiara Tours respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.tiaratours.nl, van haar (potentiële) relaties en (potentiële) klanten. Wij gaan dan ook zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld met anderen. Deze gegevens worden alleen gedeeld met partijen die direct met onze diensten te maken hebben. Tiara Tours houdt zich aan de eisen zoals de Wet gegevensbescherming AVG die in Nederland stelt. Dat betekent onder andere dat we persoonsgegevens rechtmatig verwerken, deze gegevens goed beveiligen en deze alleen onder voorwaarden delen met derden.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Je laat in dat geval persoonsgegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven in het kader van de door jou gevraagde dienst dan wel die wij verkrijgen via de analytische cookies die wij (laten) plaatsen.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Je naam;
 • Je telefoonnummer;
 • Je e-mailadres;
 • Je IP-adres (geanonimiseerd);
 • Gegevens over je activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type.
 • Paspoortgegevens (nationaliteit, paspoortnummer, geldigheidsdatum)

En waar gebruiken we deze gegevens dan voor?

 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief, indien je aangegeven hebt je daarvoor te willen inschrijven;
 • Om contact met je op te kunnen nemen ten behoeve van onze dienstverlening/ reisaanbod/ reispresentaties;
 • Om reisonderdelen zoals vliegtickets en accommodaties op een correcte wijze te kunnen reserveren/ vastleggen. Veel internationale aanbieders van deze reisonderdelen vereisen de volledige namen zoals in het paspoort, paspoortnummers en de geldigheidsdatum van het paspoort.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

Mocht het zo zijn dat wij de gegevens voor een vergelijkbaar doel als hierboven beschreven gaan verwerken, dan staat ons dat vrij, maar zullen wij dit melden in een vernieuwde privacyverklaring. Zo houden we je op de hoogte.

Offerte / reisbescheiden
Voordat je met ons op reis gaat maken wij een offerte / reisvoorstel voor je op. Daarin zijn jouw persoonsgegevens verwerkt plus de reisdata. Onze reisvoorstellen maken wij op via branche specifieke software van een derde partij, met wie wij uiteraard een verwerkersovereenkomst hebben (conform AVG). De gegevens zijn daarmee beschermd en worden op een correcte wijze verwerkt. De gegevens die gebruikt worden om een offerte samen te stellen worden niet verwijderd. De feitelijke digitale offerte wordt per mail verzonden en opgeslagen op Google Drive/ G-suite. De digitale en fysieke reisbescheiden worden na het boeken van een reis per post verzonden en digitaal opgeslagen op Google Drive/ G-suite. Deze worden na 2 jaar gearchiveerd en zijn dan niet meer toegankelijk voor anderen dan de eigenaar van Tiara Tours B.V. en de functionaris gegevensverwerking.

Contactformulier/ bel-mij-terug verzoek
Wij willen je graag de mogelijkheid bieden om contact met ons op te nemen. Daarom bieden we een contactformulier aan op onze website. Natuurlijk kun je ons ook mailen of bellen. Als je ons contactformulier invult of ons mailt dan worden de ingevulde gegevens bewaard zo lang als de inhoud van het formulier/de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Nieuwsbrief
Wij informeren onze klanten en andere geïnteresseerden graag via onze nieuwsbrief over onze reizen en over algemene ontwikkelingen binnen ons bedrijf. In elke nieuwsbrief staat een link waarmee je je te allen tijde kunt afmelden. De gegevens van onze abonnees worden verwerkt door onze mailing software leverancier, met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben conform de AVG wetgeving.

Inschrijving reispresentaties/ afspraken
Wij nodigen geïnteresseerden graag uit om bij ons op kantoor of op een externe locatie af te spreken om over reiswensen te spreken of een informatiemiddag bij te wonen. Voor een inschrijving of afspraak verwerken wij naam, e-mail adres en telefoonnummer zodat wij informatie en/of wijzigingen in tijd/ locatie terug kunnen koppelen. Deze gegevens worden opgeslagen in ons CRM.

Bewaartermijn 
Tiara Tours bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat dat betekent? De gegevens die je ons hebt verstrekt zodat wij contact met jou kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden. Verder blijven gegevens bewaard zolang je klant of relatie van ons bent. Daarna bewaren we gegevens maximaal 4 jaar na laatste contact, met uitzonderingen van facturen. Die bewaren wij 7 jaar in verband met onze wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden
Tiara Tours deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hiermee zorgen wij voor een eenduidig niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Beveiliging
Tiara Tours draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

 • onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • onze interne software is geüpdatet en beschermd door een firewall plus antivirus software;
 • toegang tot telefonie systemen en werkplekken is beveiligd met onder andere een wachtwoord;
 • alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens;
 • onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en tekenen daarvoor een verklaring;
 • wij hebben overeenkomsten afgesloten met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken;
 • wij vernietigen papieren/ kopieën waarop persoonsgegevens staan voordat deze bij het afval belanden
 • Paspoortkopieën worden, ongeacht welke delen onleesbaar gemaakt zijn, direct na interne verwerking van de benodigde informatie vernietigd en niet opgeslagen.

Cookies
Voor ons beleid omtrent cookies verwijzen we je graag door naar onze cookie policy.

Rechten
Je hebt verschillende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Zo heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking ieder moment in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde derde te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marcel@tiaratours.nl

Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit wederom ter bescherming van je privacy.

Wij hopen natuurlijk dat je tevreden bent met hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Ben je dit niet? Laat het ons dan weten. We willen je er ook graag op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Copyright
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tiara Tours is het niet toegestaan enig materiaal op deze website dat getoond/verstrekt wordt op welke manier dan ook te kopiëren, verspreiden of hergebruiken. Voor vragen of opmerkingen m.b.t. website(inhoud) kun je contact opnemen per e-mail(info@tiaratours.nl) of telefonisch via 076-5652879.

Disclaimer
Tiara Tours besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Tiara Tours is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
myanmar-mandalay